Vacatures Caritas bestuur

Allereerst: wat doet Caritas?

Caritas is een onafhankelijk onderdeel van de parochie. Elke parochie heeft een Caritasinstelling, maar onze parochie heeft er vanuit het verleden een tweede en wel die van Overslag. Benoemingen en de controle op de jaarrekening gebeurt door het Bisdom Breda.

Caritas is in het Latijn naastenliefde of liefdadigheid en heette vroeger "het Armenfonds".

Iedereen binnen de gemeente Terneuzen kan een beroep doen op Caritas, wanneer hulp noodzakelijk is. Caritas houdt volgens een jaarrooster ook een aantal collectes voor goede doelen veraf of dichtbij. Ook is Caritas betrokken bij de jaarlijkse Vastenactie.

Het bestuur

Het huidige Caritasbestuur bestaat uit 4 leden: Jos Oude Kempers is onze voorzitter, Freddy Janssens voert het secretariaat uit, Jetty Standaert is onze penningmeester en Jeanine de Maat-de Vos is lid. Pastor Katrien van de Wiele is vanuit het pastorale team onze vaste adviseur. We vergaderen ca. 4 keer per jaar en 1 keer samen met een vertegenwoordiging van het Parochiebestuur. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele vergaderingen met de Caritasbesturen van de beide andere Parochies in Zeeuws-Vlaanderen. We hebben een gezamenlijk beleidsplan en sommige hulpvragen worden samen aangepakt.

Vacatures

Wegens het vervallen van de benoemingstermijn zullen er in het bestuur van Caritas Elisabethparochie de volgende vacatures ontstaan.

Secretaris

De secretaris is het aanspreekpunt van Caritas. Hulpvragen komen binnen, worden nog verder uitgevraagd en per e-mail worden de bestuursleden ingeschakeld en zodoende komen we tot een gedegen besluit, soms ook in samenwerking met de diaconieën van de protestantse kerken in ons werkgebied of samen met de andere Caritasbesturen. De secretaris behandelt de ingekomen post en maakt er een postlijst van. Tot de taak behoort ook het uitschrijven van de vergaderingen met agenda en stukken en het maken van het verslag. Verder ook het maken van de collecte- inkomsten en dergelijke. De vergaderingen zijn op het parochiebureau in Terneuzen en duren ca. 1,5 uur. De totale tijdsbesteding bedraagt ca. 9 uur per maand.

Penningmeester

De penningmeester doet alle betalingen, de ontvangsten van de collectes en het doorstorten naar het collectedoel. Er wordt een kasboek bijgehouden, de begroting voor het komende jaar wordt als voorstel opgemaakt, alsook de jaarrekening van het voorbije jaar. Het bisdom ontvangt de begroting en de jaarrekening en geeft hierover een oordeel. De tijdsbesteding bedraagt ca. 1 uur per maand. Het opstellen van de jaarrekening en de begroting kost in totaal ca. 28 per jaar.

Procedure

Mocht u belangstelling hebben voor het bestuurslidmaatschap van Caritas, schrijf dan een berichtje naar de secretaris of neem tevoren contact met hem op voor nadere informatie.

Dat kan op 0115-461001 of per e-mail naar freddyjanssens@zeelandnet.nl.

Een gesprek met het huidige bestuur zal dan volgen. De benoeming gebeurt door het bisdom, waarbij de Caritasmedewerker van het bisdom ook een gesprek heeft met de kandidaat. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een vereiste.