Spring naar hoofd-inhoud

Elisabeth-parochie ook financieel klaar voor de toekomst <small>Volledige toelichting balans 2016</small>

Het parochiebestuur is tevreden over het financiële resultaat over het jaar 2016. Het tekort is opnieuw verminderd. Een toelichting op de baten, lasten en gedane investeringen (de vermelde bedragen zijn afgerond op € 100, -):

In 2016 zien we een teruggang in de parochiebijdrage. Ten opzichte van 2015 nam deze bijdrage met € 7.000, - af. Ook het aantal erediensten, zoals uitvaarten, was minder dan vorig jaar: met als gevolg € 9.700, - minder ontvangsten. Hier moet wel bij aangetekend worden dat in 2015 het aantal uitvaarten flink hoger was dan normaal. Ondanks lagere inkomsten van de parochianen namen de totale baten toe van € 347.500, - in 2015 tot € 352.400, - in 2016. Dat is een toename van € 4.900, -, die vooral toe te schrijven is aan meer incidente baten.

Aan de lastenkant zien we dat de kosten € 21.900, - lager zijn dan vorig jaar. In 2015 waren de totale kosten € 414.000, - en in 2016 € 392.100, -. We zien lagere lasten bij de persoonskosten van € 19.300, -, bij de administratie en kopieerkosten van € 7.800, - en bij de afdracht aan het bisdom Breda van € 5.500, -. Hier staan meer pastorale kosten tegenover, zoals voor parochiebladen van € 2.900, - en voor incidentele lasten van € 4.800, -. In 2017 zullen de kopieerkosten beduidend lager zijn doordat het leasecontract met Ricoh is beëindigd.

Investeringen

In 2016 zijn er al kosten gemaakt voor de verbouwing van de Emmaüskerk. Dit betreft vooral advieskosten van de architect en bouwkundigen evenals legeskosten van de gemeente. In totaal kwam dit op € 20.400, -. Deze kosten zijn betaald uit de post 'voorzieningen kerken'. Deze post bedraagt per 31 december 2016 € 405.300 -. Vanuit deze voorziening wordt de verbouw van de Emmaüskerk gefinancierd en ook het groot onderhoud voor de kerken in Zuiddorpe en Philippine. Aan de renovatie van de kerk van Zuiddorpe en de installatie van een mindervaliden toilet is in 2016 € 65.000, - uitgegeven. Ook in Philippine is gestart met de renovatie. De betaling vindt pas in 2017 plaats.

Conclusie

Door de hogere baten en lagere lasten daalt het tekort van € 66.500, - in 2015 naar € 39.700, - in 2016. Ten opzichte van een aantal jaren geleden waarbij de tekorten opliepen tot € 160.000, - is dit een enorme verbetering. Na verbouw van het parochiecentrum in Terneuzen en herinrichting van de Emmaüskerk, kan de effectiviteit in de bedrijfsvoering toenemen. Na verkoop van het Regionaal Pastoraal Centrum in Sluiskil kunnen ook de onroerend goed kosten dalen waardoor het resultaat verder verbetert. Een voorwaarde is hierbij dat dan ook de inkomsten op niveau blijven. Voor 2017 hopen we wat exploitatietekort betreft ongeveer op hetzelfde niveau uit te komen. De baten zijn minder, doordat we een flink bedrag onttrekken voor investeringen. Dit bedrag zou normaal gesproken rendement opleveren, maar is nu geïnvesteerd in de gebouwen.

In cijfers

Terneuzen, 28 juni 2017

Carel van Waes, vicevoorzitter/penningmeester