vluchtelingenwerk in zwaar weer

Onderstaande brief wordt mogelijk besproken op de vergadering van de commissie samenleving Terneuzen op 22 oktober 19.30u.

Indien de bezwaarprocedure die VluchtelingenWerk heeft aangespannen nog niet is afgerond, zal deze brief ook niet besproken mogen worden op 22 oktober.

Voorlopig verzorgt Aan-Z de begeleiding van vluchtelingen.

Maar omdat Aan-Z te maken krijgt met zeer grote financiële bezuinigen (meer dan € 1 miljoen per jaar!) valt sterk te betwijfelen of de begeleiding van en steun aan vluchtelingen op het niveau kan worden voortgezet zoals VluchtelingenWerk dat altijd heeft gedaan.

Deze vooruitzichten baren de Stichting Kerk en Vluchteling grote zorgen.

Niek van Waterschoot

Secretaris K&V

Aan de Gemeenteraad van Gemeente Terneuzen,

c.c. College van Burgemeester en Wethouders Terneuzen

Stichting Vluchtelingen Werk Zuid-West Nederland

Terneuzen, 03 juni 2019.

Geachte Raad,

Kort geleden hebben we als bestuur van Stichting kerk & Vluchteling, een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van Stichting Vluchtelingen Werk Zuid -West Nederland over de verwikkelingen rondom de uitvoering van vluchtelingenwerk in uw gemeente. Ingezet door uw besluit om per 2019 de subsidie voor het uitvoerende werk van Vluchtelingenwerk in uw gemeente per 2019 drastisch te verminderen heeft Vluchtelingenwerk moeten besluiten hun werkzaamheden per 1 juli stop te zetten omdat de middelen om verder te gaan hen ontbreken. We hebben ook kennisgenomen van hun bezwaarschrift, d.d. 24 april 2019, dat deze Stichting tegen uw besluit ingediend heeft.

Uw besluit raakt direct de belangen van degenen, die niet in hun eigen land of stad kunnen wonen door meestal (oorlogs)geweld of andere bedreigingen en hier in Nederland toestemming gekregen hebben een nieuwe toekomst op te bouwen. Een aantal van deze personen, gezinnen, zgn. statushouders, zijn al in Terneuzen en omgeving gehuisvest of worden dat binnenkort. Deze mensen hebben bij hun zgn. inburgering steun nodig. Een steun, waarmee Vluchtelingenwerk in Terneuzen een ruime jarenlange ervaring heeft. Wij hebben nooit redenen gehad om te twijfelen aan de inzet van Vluchtelingenwerk. We werkten altijd goed met hen samen. Waar nodig trachten wij hen te ondersteunen door extra's te doen.

Recent hebben we de film "In veilige haven" gemaakt, die o.a. laat zien wat vluchtelingenwerk doet en hoe ze dat doen. Aan mevrouw Stoker, wethouder, hebben we de film aangeboden en zij was bij de première. Ze zag toen ook dat het werk breed gedragen wordt door het groot aantal mensen dat op de première was afgekomen. Inmiddels is de film op verzoek verschillende malen op verschillende plekken in de regio gedraaid. Vluchtelingenwerk leeft onder de Zeeuws Vlaamse bevolking.

Door nu abrupt het vluchtelingenwerk te stoppen in uw gemeente houdt u zich niet alleen niet aan uw toezeggingen, zo wij begrepen, die doorlopen tot 2021, maar zet u ook de goede ondersteuning van vluchtelingen op het spel, nee erger nog, door zo te handelen, zoals u handelt, stopt het werk per direct en is er geen goede afbouw van de hulpverlening meer mogelijk. Juist bij mensen die al zoveel meegemaakt hebben, komt dit er nog bij. Op deze manier worden ze nog eens in de steek gelaten.

Het ondersteunen en begeleiden bij inburgeren van, vaak getraumatiseerde, vluchtelingen, is een deskundigheid, die getraind moet worden en waarvoor niet iedereen de juiste skills heeft. Daarnaast is kennis van verschillende godsdiensten en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven, van andere leefgewoonten, van andere culturen en hoe daarmee te communiceren een grote pré. De medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk hebben deze in een jaren lange ervaring, persoonlijk training en begeleiding, opgebouwd. Dat neem je niet zomaar over. Ook een brede kennis van de Nederlandse samenleving, van instanties en bijbehorende regelgeving is een vaardigheid/een kennis die je niet zo maar verwerft.

Naast de begeleiding in het dagelijkse leven hier in Nederland vorm geven, zijn er vaak allerlei ook juridische hobbels te overwinnen. Vluchtelingenwerk heeft een ervaren professioneel aanbod hierin ( denk daar bijvoorbeeld aan gezinshereniging, (verlenging) (verblijfs) vergunningen, naturalisaties, diploma acceptatie etc. ). Daarin moet je gespecialiseerd zijn om dat te kunnen doen.

We hebben uit het overleg met St. Vluchtelingenwerk begrepen, dat u als gemeente de begeleiding van vluchtelingen zelf ter hand wilt nemen. We nemen aan, dat we dat verkeerd begrepen hebben, omdat u als overheidsinstelling toch zal willen voorkomen, dat beleidsvaststelling en regelgeving in een hand komt door zelf ook de uitvoering daarvan ter hand te nemen. Dan zou u toch nooit objectief kunnen beoordelen als er vragen zouden komen over de uitvoering. U zou dan belanghebbende zijn.

Toch is het ondersteuning en begeleiding, zeker in de eerste fase van inburgering, hard nodig. Wij verzoeken u dan ook om terug te komen op eerder genomen beslissingen om voor 2019 de subsidietoekenning voor St. Vluchtelingenwerk te reduceren en uiteindelijk stop te zetten. En uw eerder geuite en ook vastgelegde beleidsvoornemens en subsidietoekenningen uit te voeren tot 2021.

Indien nodig, omdat alles aan verandering onderhevig is, lijkt ons, dat indien u meent dat er met minder middelen of op een andere manier toch vluchtelingenhulp gegeven kan worden, dat u met St. Vluchtelingenwerk Zuid -West Nederland, eventueel met een vertegenwoordiger van onze Stichting erbij, het gesprek aangaat om tezamen te komen tot een voor alle partijen werkbare opzet, waarbij de belangen van een kwetsbare groep in uw samenleving, de vluchtelingen, voorop staan.

Wij vragen u als raad dringend aandacht aan deze ontstane situatie te besteden, die al ingegaan is, doordat St. Vluchtelingenwerk allerlei maatregelen heeft moeten nemen om de werkzaamheden in Terneuzen te stoppen omdat er niet voldoende middelen meer zijn. Schrijnend in dit geval is, dat het besluit van de gemeente over 2019 pas in de loop van 2019 genomen is.

We nemen aan, dat u over alle onderliggende stukken beschikt. Zo niet dan willen wij u in overleg met Stichting Vluchtelingenwerk Zuid -West Nederland deze doen toekomen.

We hopen spoedig van u te vernemen, want zo u uit bovenstaande kunt opmaken, is haast geboden.

Bij voorbaat danken wij u voor uw aandacht en inzet in deze,

Met vriendelijke groet,

Stichting Kerk &Vluchteling Zeeuws Vlaanderen.